Zapraszamy na kurs Pedagogiczny dla IPNZ- rozpoczęcie 19.08.2019

5.07.2019

Kurs rozpoczyna się 19.08.2019 r. godzinie 16.00.

 

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

-  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

-   świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

-  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

-  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Ponadto w pracy instruktora pnz przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

-       zainteresowania humanistyczne i społeczne,

-       zdolności organizacyjne,

-       odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, spostrzegawczość,

-       dobra pamięć wzrokowa i faktograficzna,

-       umiejętność samodzielnego myślenia i działania,

-       myślenie logiczne.

Cena: 800 złotych

Czas trwania: 80 godzin

 

 

Zapisy i informacja:

CKZ Bielsko-Biała

ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33-812-53-52, 697-818-584

e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl