Uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń pod dozorem UDT

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Ośrodka dotyczącą kursów UTB realizowanych dla klientów indywidualnych oraz instytucji, firm i organizacji.

Wszelkich informacji na temat kursów udziela Biuro Obsługi Klienta 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00

tel. 33 812 53 52

NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE SZKOLENIA:

Kierowca operator wózków jezdniowych- Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W zależności od kategorii wydawanego zaświadczenia program szkolenia przewiduje: - wózki unoszące - 6 godzin, w tym 1 godzina zajęć praktycznych; - wózki naładowne i ciągnikowe - 12 godzin, w tym 2 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane - 24 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - 43 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe specjalizowane - 58 godzin, w tym 20 godzin zajęć praktycznych.

Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych- Podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych i uprawnień przez obsługujących żurawie stałe, przenośne i przewoźne oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych w celu uzyskania uprawnień do obsługi tychże żurawi. Liczba godzin na kursie zależna jest od grup żurawi.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa podestów ruchomych- Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych. Szkolenie podzielone jest na trzy kategorie: Kategoria IIIP - do obsługi podestów ruchomych przewoźnych i stacjonarnych (30 godzin), Kategoria IIP - do obsługi podestów ruchomych wiszących stacjonarnych i wiszących przejezdnych (56 godzin), Kategoria IP - do obsługi podestów ruchomych samojezdnych (34 godziny). Słuchacze nabędą wiedzę dot.: budowy i działania podestów ruchomych, przepisów i zasad związanych z obsługą tychże podestów, przepisów dozoru technicznego, przepisów bhp w zakresie ogólnym oraz związanych z obsługą podestów ruchomych. Wśród umiejętności pozyskanych przez słuchaczy wymienia się: prawidłową obsługę podestów ruchomych, prawidłową reakcję w razie awarii podestu ruchomego, postępowanie zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz ppoż.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych- Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dot. m.in.: budowy dźwigów; obowiązków i zadań obsługującego dźwigi towarowe; awarii i wypadków; dozoru technicznego; przepisów bhp oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa suwnic-Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy. Szkolenie dzieli sie na trzy warianty: I - dla kandydatów do obsługi suwnic o specjalnym przeznaczeniu; II - dla kandydatów do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny (praca na wysokości); III - dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

 

Obsługa żurawi samojezdnych-Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dot. m.in.: ogólnych informacji o żurawiach samojezdnych; budowy i obsługi żurawi; zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego; dozoru technicznego nad żurawiami samojezdnymi; oraz bhp.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

 

Obsługa żurawi wieżowych- Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z dot. m.in.: charakterystyki i obsługi żurawi wieżowych; podziału żurawi na grupy i typy; budowy żurawi; zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego, bhp.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

 

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia- Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z budową, konserwacją oraz eksploatacją wózków, poznają także warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Warunki stawiane kandydatom: - w zakresie części mechanicznej kandydat na konserwatora wózków powinien posiadać wiedzę z dziedziny mechaniki technicznej, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa; - w zakresie części elektrycznej powinien posiadać elementarną wiedzę o źródłach i odbiornikach prądu elektrycznego, sieci przesyłowej, aparaturze elektrycznej.

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

 

 

Konserwator podnośników- Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z konserwacją podnośników, podstawami prawnymi działania dozoru technicznego, budową podnośników, podstawowymi wiadomościami z materiałoznawstwa.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

 

Konserwator podestów ruchomych- Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do uzyskania kwalifikacji konserwatora podestów ruchomych, a także przygotowanie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego przeprowadzania konserwacji podestów ruchomych.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

 

Konserwator suwnic- Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z dot. m.in.: charakterystyki i obsługi żurawi wieżowych; podziału żurawi na grupy i typy; budowy żurawi; zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego, bhp.

Kandydaci muszą mieć ukończony 18 rok życia, posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.